img
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo


KONFERENCJA / CONVEGNO
27 - 28 października / 27 - 28 ottobre 2020

 

Organizacja Konferencji:
Archiwum Państwowe w Opolu

Przy współpracy:
Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowego „Fides et Ratio” w Krakowie Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego

Honorowy Patronat:
Nuncjusz Apostolski w Polsce Abp Salvatore Pennacchio

Patronatu konferencji udzielili także: Ordynariusz Diecezji Opolskiej
Bp Andrzej Czaja

Pontificio Comitato
di Scienze Storiche

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej
im. Wacława Felczaka

Partner:
PGE GiEK S.A.

Partner:
PGE GiEK S.A.

logo PGE

Konferencja organizowana dzięki wsparciu finansowemu
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych


logo Archiwa Państwowe logo Uniwersytet Opolski logo Nuncjatura Apostolska w Polsce


Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu

ma zaszczyt zaprosić

Szanowną Panią / Szanownego Pana

na konferencję naukową: 

img

 

Początek obrad:

27 października
MS TEAMS, godz. 10.00
28 października
MS TEAMS, godz. 09.00
R.S.V.P.
tel. 77 454 55 36
mob. 882199036
e-mail:
kancelaria@opole.ap.gov.pl
s.marchel@opole.ap.gov.pl

Program PDF

PROGRAM KONFERENCJI / PROGRAMMA DEL CONVEGNO
27 października 2020 (wtorek) / 27 ottobre 2020 (martedì)

godz. / ore
10.00-10.20

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI / APERTURA DEI LAVORI

PRZYWITANIE GOŚCI/SALUTO DELLE AUTORITÀ

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Opolskiego / Prorettore dell’Università di Opole
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych / Direttore Generale degli Archivi di Stato
Przewodniczący Zespołu Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych PAN /
Membro del Comitato delle Sienze Storiche dell’ Accademia Polacca delle Scienze

godz. / ore 10.20

PANEL I / SESSIONE I

MS TEAMS

Rycerz chrześcijański w historii polskiej kultury /
Cavaliere cristiano nella storia della cultura polacca
Przewodniczenie panelu / Presiede
prof. dr hab. Mirosław Lenart, APO, UO w Opolu / Archivio di Stato di Opole, Università di Opole

Godz. / Ore

Prelegent / Relatore

Tytuł wystąpienia / Titolo dell’intervento

10.20

Dr hab. Maciej Trąbski
prof. UJD(Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie / Università Jan Długosz di Częstochowa)

Esprit de Corps kawalerii Królestwa Polskiego (1815-1831) / esprit de Corps della Cavalleria del Regno del Congresso

10.40

Dr hab. Karol Łopatecki, prof. UWB (Uniwersytet w Białymstoku / Università di Białystok)

Venimus, vidimus, et Deus vincit - propagowanie sprawczej roli Boga podczas wojen epoki wczesnonowożytnej / Venimus, vidimus, et Deus vincit: promozione dell’idea del ruolo decisivo di Dio durante le guerre nella prima età moderna

11.00

Dr hab. Tadeusz Zych (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega / Museo Storico della Città di Tarnobrzeg)

Etos rycerza – obrońcy Ojczyzny w rodzinie Tarnowskich z Dzikowa / Ethos del cavaliere difensore della Patria nella famiglia Tarnowski di Dzików

11.20

PRZERWA / PAUSA CAFFÈ

11.40

Dr Leszek Cichobłaziński
(Politechnika Częstochowska
/ Politecnico di Częstochowa)

Rycerz i mieszczanin – etosy konkurencyjne czy komplementarne? Przypadek Polski / Cavaliere e borghese: ethos competitivi o complementari? Caso polacco

12.00

Prof. dr hab. Norbert Kasparek
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Archiwum Państwowe w Olsztynie / Università di Warmia e Mazury, Archivio di Stato di Olsztyn)

Idea honoru w kulturze wojskowej żołnierzy Księstwa Warszawskiego / L’idea dell’onore nella cultura militare dei soldati del Ducato di Varsavia

12.20

DYSKUSJA / DISCUSSIONE

12.40

PRZERWA / PAUSA CAFFÈ


godz. / ore
12.40

PANEL II / SESSIONE II

MS TEAMS

Granice Rzeczypospolitej – u źródeł wartości cywilizacji europejskiej / Confini della Rzeczpospolita: alla fonte dei valori della civiltà europea

Przewodniczenie panelu / Presiede
Prof. dr hab. Norbert Kasparek, UWM w Olsztynie / Università di Warmia e Mazury di Olsztyn

Godz. / Ore

Prelegent / Relatore

Tytuł wystąpienia / Titolo dell’intervento

13.00

Ppłk dr Adam Szymanowicz
(Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu / Accademia Militare dell’Esercito di terra di Wrocław)

Wojna cywilizacji w granicach Rzeczypospolitej Anno Domini 2020 /
Guerra delle civiltà entro i confini della Repubblica di Polonia Anno Domini 2020

13.20

Prof. dr hab. Mirosław Lenart
(Uniwersytet Opolski, Archiwum Państwowe w Opolu /
Università di Opole, Archivio di Stato di Opole)

Granice potęgi ducha i wiary. Refleksje o definiowaniu narodowej tożsamości / La forza dello spirito e della fede: quali frontiere? Riflessioni sulla definizione dell’identità nazionale

13.40

Dr Włodzimierz Janowski
(Archiwum Akt Nowych / Archivio Atti Nuovi)

Polonia “dwóch światów”. Obraz Polonii w świetle akt Światowego Związku Polaków z Zagranicy i Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną “Polonia” / La comunità polacca dei “due mondi”. L’immagine della comunità polacca alla luce degli archivi dell’Associazione mondiale dei polacchi all’estero e l’Associazione per il contatto con la diaspora polacca all’estero “Polonia”

14.00

Mgr Krystian Trusz
(Uniwersytet Ostrawski / Università di Ostrava)

Źródła do dziejów stowarzyszeń polskich w Czechosłowacji w świetle zasobów archiwów czeskich (KOMUNIKAT) / Fonti per la storia delle associazioni polacche in Cecoslovacchia alla luce degli archivi cechi (COMUNICATO)

14.10

DYSKUSJA / DISCUSSIONE

14.30

PRZERWA OBIADOWA / PAUSA PRANZO


godz. / ore
15.00

PANEL III / SESSIONE III

MS TEAMS

Bitwa Warszawska – rola cudu w polskiej historiografii /
Battaglia di Varsavia: il ruolo di un miracolo nella storiografia polacca

Przewodniczenie panelu / Presiede
Mariusz Olczak, AAN w Warszawie / Archivio Atti Nuovi di Varsavia

Godz. / Ore

Prelegent / Relatore

Tytuł wystąpienia / Titolo dell’intervento

15.00

Dr Tadeusz Krawczak

„Bronić będziemy ducha”. Doświadczenia 1920 roku. Kościół w obliczu ofensywy komunizmu / “Difenderemo lo spirito”. Le esperienze del 1920. La Chiesa di fronte all’offensiva comunista

15.20

Mgr Mariusz Olczak
(Archiwum Akt Nowych
/ Archivio Atti Nuovi)

Oficerowie Komendy Głównej Armii Krajowej i ich żołnierska służba w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 / Ufficiali dello Stato Maggiore dell’Esercito Nazionale e il loro servizio militare durante la guerra polacco-bolscevica 1919-1921

15.40

Mgr Jarosław Stryjek
(Archiwum Akt Nowych
/ Archivio Atti Nuovi)

Dokumenty wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 w zespole Franciszka Studzińskiego / Documenti della guerra polacco-bolscevica 1919-1921 nel fondo di Franciszek Studziński

16.00

PRZERWA / PAUSA CAFFÈ

16.20

Dr Leszek Zakrzewski
(Archiwum Akt Nowych
/ Archivio Atti Nuovi)

Plakaty propagandowe z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 / Manifesti di propaganda bellica del periodo della guerra polacco-bolscevica 1919-1921

16.40

DYSKUSJA / DISCUSSIONE

ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD / CHIUSURA LAVORI DEL PRIMO GIORNO28 października 2020 (środa) / 28 ottobre (mercoledì)


godz. / ore 9.00

PRZYWITANIE GOŚCI / SALUTO DELLE AUTORITÀ


Jego Ekscelencja Biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej / SE Vescovo Ausiliare della Diocesi di Opole
Rudolf Pierskała

Città del Vaticano / Watykan:
P. Bernard Ardura, O. Praem., Presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche / Przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych

Italia (Padova) / Włochy (Padwa):
Prof. Gianpaolo Romanato, Università degli Studi di Padova, Pontificio Comitato di Scienze Storiche
/ Uniwersytet Padewski, Papieski Komitet Nauk Historycznych Prof. Filiberto Agostini, Università degli Studi di Padova / Uniwersytet Padewski

godz. / ore
10.00

PANEL IV / SESSIONE IV

MS TEAMS

Jan Paweł II 1920-2005 – potrzeba świętych w dziejach narodu polskiego / Giovanni Paolo II 1920-2005: il bisogno di santi nella storia della nazione polacca

Przewodniczenie panelu / Presiede
dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL we Wrocławiu / Accademia Militare dell’Esercito di terra di Wrocław

Godz. / Ore

Prelegent / Relatore

Tytuł wystąpienia / Titolo dell’intervento

10.00

Prof. dr hab. Jerzy Brzozowski
(Uniwersytet Jagielloński / Università Jagellonica)

Adhortacja „Liturgiam Authenticam” a współczesne polskie przekłady biblijne / Esortazione “Liturgiam Authenticam” e traduzioni bibliche polacche contemporanee

10.20

Dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu / Accademia Militare dell’Esercito di terra di Wrocław)

Norma personalistyczna a bezpieczeństwo personalne osoby ludzkiej

/ La norma personalistica e la sicurezza personale della persona umana

10.40

Dr Agnieszka Hennel-Brzozowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Università Pedagogica di Cracovia)

Świętość a przyjaźń: więź duchowa św. Jana Pawła II z O. Piotrem Rostworowskim OSB/EC / Santità e amicizia: il legame spirituale di S. Giovanni Paolo II con P. Piotr Rostworowski OSB / EC

11.00

PRZERWA / PAUSA CAFFÈ

11.20

Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia)

O pojęciu granicy u Jana Pawła II / Sul concetto di limite in Giovanni Paolo II

11.40

Dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański
/ Università di Danzica)

Otwartość jako istota polskości w świetle myśli filozoficzno-społecznej Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Apertura come essenza della polonità alla luce del pensiero filosofico e sociale di Karol Wojtyła - Giovanni Paolo II

12.00

Ks. dr hab. Henryk Sławiński
prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / Pontificia Università Giovanni Paolo II di Cracovia)

Jan Paweł II i Polska w wybranych przemówieniach prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki / Giovanni Paolo II e la Polonia nei discorsi dei presidenti degli Stati Uniti d’America su esempi scelti

12.20

PRZERWA / PAUSA CAFFÈ

12.40

Dr Marek Natusiewicz (Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka / Istituto di Collaborazione Polacco-Ungherese ‘Wacław Felczak’)

Związki świętych węgierskich z Koroną Królestwa Polskiego / Rapporti dei santi ungheresi con la Corona del Regno di Polonia

13.00

Prof. dr hab. Mirosław Lenart

(Uniwersytet Opolski, Archiwum Państwowe w Opolu / Università di Opole, Archivio di Stato di Opole)

Serce papieża. O granicach wyobraźni i kultu / Il cuore del Papa.

Sui limiti dell’immaginazione e del culto

13.20

DYSKUSJA / DISCUSSIONE

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / CHIUSURA LAVORI DEL CONVEGNO


PANEL V / SESSIONE V

Panel dyskusyjny z udziałem młodzieży szkolnej i akademickiej pt. „Etos – gra czy droga?” / Tavola Rotonda con la partecipazione di studenti delle scuole e dell’università: “L’ethos: gioco o strada da percorrere?”

Moderatorzy panelu / Moderatori
Dr hab. Marek Białokur, Prof. UO w Opolu / Università di Opole
Mgr Sławomir Marchel, Archiwum Państwowe w Opolu / Archivio di Stato di Opole

Tematy dyskusji / Temi della discussione:

1.

Czym jest honor we współczesnym świecie? / Che cosa è l’onore nel mondo contemporaneo?

2.

Kim jest współczesny intelektualista? / Chi è l’intellettuale oggi?

3.

Czy w kulturze XXI wieku jest miejsce na rycerskość? / Nella cultura del XXI secolo vi è ancora posto per lo spirito

di cavalleria?

4.

Edukacja XXI wieku. Czy szkoły i uczelnie zastąpi Internet? / Istruzione del XXI secolo.

Internet sostituirà le scuole e le università?